۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر
روز جهانی بهداشت حرفه ای
شهادت، اجر مجاهدت‌های «حاج قاسم»
ارتباط حضوری با ریاست بیمارستان