۱۳۹۹ دوشنبه ۲۹ دي

آدرس: کرمان؛ کهنوج - بلوار شهید مصطفی خمینی

تلفن: 03443208250

فاکس: 03443230711

کد پستی: 7881933367

ایمیل: 12farvardin_1370@yahoo.com