۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

 تقویم آموزشی  بیمارستان 12 فروردین بر اساس نیاز سنجی آموزشی (PDP) سالانه توسط سوپر وایزر آموزشی تهیه می گردد 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • اینستاگرام