۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن

 تقویم آموزشی  بیمارستان 12 فروردین بر اساس نیاز سنجی آموزشی (PDP) سالانه توسط سوپر وایزر آموزشی تهیه می گردد