۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

) توقف همه گیری بیماری کوید 19با رعایت ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار می توان جان انسان ها را نجات داد (

با شناخت چالش بزرگی که دولتها، کارفرمایان، کارگران و کل جوامع در سراسر دنیا برای مقابله با بیماری جهانی)پاندمیک( کوید 19 -روبرو هستند، روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در محیط کار بر روی شیوع بیماریهای عفونی در محل کار،با تمرکز برروی بیماری کوید 19 -خواهد پرداخت. نگرانی از افزایش رو به رشد عفونتهای بیماری کوید 19 –در برخی از نقاط جهان و قابلیت حفظ روند نزولی بیماری در برخی دیگر از کشورها، در حال افزایش است. دولتها، کارفرمایان،کارگران، سازمانها و تشکل های کارفرمایی و کارگری در تلاش برای مبارزه با بیماری جهانی کوید 19 -و محافظت از ایمنی و سلامت نیروی کار در محیط کارشان، با چالش های بزرگی روبرو هستند. فراتر از این  بحران، همچنین نگرانی در مورد از سرگیری شیوع بیماری در یک شکل دیگری که پیشرفت در انتقال ویروس  رکوب شده را تقویت می کند، وجود دارد.روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای بر روی شیوع بیماریهای عفونی در محل کار، با تمرکز بر بیماری کوید 19 –خواهد پرداخت. در حقیقت هدف، ترغیب مشارکت سه جانبه ) دولتها، کارفرمایان و تشکل های کارگری( بین المللی در یک بیان مشترک ایمنی و بهداشت در محیط کار می باشد. این  برنامه همچنین بر روی دوره های آموزشی میان مدت تا بلند مدت، شامل دوره های جبرانی/ بازآموزی و آمادگی در آینده، به ویژه ، یکپارچگی اقدامات در راستای سیستم ها و سیاست گذاری های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در سطح ملی و سازمانی متمرکز خواهد بود. ما به اقدامات ویژه ای برای محافظت از میلیون ها نفر از کارکنان مراکز  مراقبت های بهداشتی و سایر کارگرانی که هر روز سلامت خود را برای ما به خطر می اندازند ، نیاز داریم.

"دورکاری فرصت های جدیدی را برای کارگران / شاغلین فراهم می کند تا کار خود را ادامه دهند ... با این حال ، شاغلین باید قادر باشند با مذاکره و تبادل نظر طوری برنامه ریزی نمایند تا با سایر مسئولیت ها ، مانند مراقبت از  کودکان، بیماران یا افراد مسن و البته خودشان تعادل برقرار نمایند." همچنین توجه داشته باشید که موضوع روز هانی که در اوایل سال 2020 در مورد خشونت و آزار و اذیت در دنیای کار اعلام شده بود ، با توجه به بحران جهانی فعلی )کوید 19 ) جایگزین شده است .قابل ذکر است ترویج و تبلیغات در خصوص عدم خشونت و آزار و اذیت در محیط کار ادامه خواهد یافت.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • اینستاگرام