۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

همزمان با بازگشایی مدارس در سرار کشور بازدید  کارشناسان بهداشت  مدارس،واحد بیماریهای واگیر؛سوپروایزرین؛مراقبین سلامت و بهورزان  از مدارس  شهرستان طبق چک لیست صورت پذیرفت و آموزشات لازم در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی و جوانب آن به تمامی پرسنل مدارس و دانش آموزان ارائه گردید.

از سرویس های بهداشتی و آبخوری های مدارس و محوطه ها ی این مدارس بازدید به عمل آمد. نحوه ی گندزدایی وسایل و سطوح به تمامی افراد حاضر در مدرسه آموزش داده شد.                                            
به  کلیه  کاردان ها و بهورزان تاکید شد از  مدارس تحت پوشش خود بازدید نموده و تمامی نکات آموزشی درموردبیماری کرونا را به پرسنل و دانش آموزان یادآوری کرده که  پروتکل های بهداشتی در مدارس اجرا شود

توزیع پوستردرموردبیماری کرونابه تمامی مدارس بازدید شده توسط سوپروایزها جهت نصب  درتابلواعلانات مدرسه و در معرض دید انش آموزان قرارگیرد .