۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان عنبرآباد:مهندس علیرضا علیدادی سلیمانی

 

آدرس :عنبرآباد خ دولت شبکه بهداشت و درمان شهرستان عنبرآباد

 

تلفن:43294551-034