۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ اسفند

جناب آقای رضا دهقان از بهمن ماه 95 بعنوان رئیس بیمارستان رودبار معرفی گردید