۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

Email

1

مریم ماریکی مهنی

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

03443315404

m.mariki@jmu.ac.ir

2

ساره اعظمی

کارشناس مسئول اقتصاد سلامت

03443315404

 

3

نجمه شاهرخی

کارشناس بودجه

03443315404

Njmh.shahrokhi@gmail.com

4

حدیث گودری

کارشناس بودجه

03443315404