۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

       نام نام خانوادگی :ساره اعظمی 

پست سازمانی :کارشناس مسئول تحلیل منابع و اقتصاد سلامت -کارشناس بودجه بهداشت و آموزش

مدرک تحصیلی :لیسانس

پست الکترونیک :s.azami@jmu.ac.ir 

تکميل فرم هاى مختلف بودجه بر اساس دستورالعمل سالانه بودجه

تهیه شاخص های بهداشتی و آموزشی 

تنظيم و ارسال فرمهاي بودجه جهت دريافت اطلاعات واحدها 

جمع آوري ،تهيه وتنظيم آمارواطلاعات مورد نيازموافقتنامه ها وبودجه تفضيلي

مشاركت درتهيه گزارش هاي تحليلي از وضعيت بودجه هزينه هاي انجام يافته واعتبارات مصرف شده

 پيگيري مكاتبات اداري واحدهاي تابعه ووزارت متبوع   

 همکاری در تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت متبوع و ساير مراجع ذيربط                               

نام و نام خانوادگی :نجمه شاهرخی

 پست سازمانی : کارشناس بودجه  بخش درمان

مدرک تحصیلی :لیسانس حسابداری

پست الکترونیک:Njmh.shahrokhi@gmail.com

کنترل مانده اعتبار درآمد  درمانی برای هر واحد پس از مراجعه جهت تایید درخواست وجه
 جمع آوري ،تهيه وتنظيم آمارواطلاعات مورد نيازموافقتنامه ها وبودجه تفضيلي
  محاسبه کسورات واحدها هر 3 ماه یکبار و انطباق با کسورات سازمانهای بیمه گربخش درمان
  پیگیری مسائل و مشکلات واحدها با بیمه ها و انعکاس آنها به سازمانهای بیمه گر برای حل موضوعات پیش آمده
  تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدهای مورد نیاز مقامات دانشگاه،وزارتخانه و سایر نهادهای نظارتی

 پیگیری وصولی ردیفها و نامه تقسیم ردیفها توسط معاونت درمان

دریافت اطلاعات از واحدها وبارگذاری مستندات برنامه عملیاتی حوزه معاونت توسعه وارائه گزارشات مربوطه

 ورود به سامانه سجاد وتهیه گزارشات درآمدی واحدهای تابعه وارائه به مسئولین دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی

 

 

 

ام و نام خانوادگی :حدیث گودری

 پست سازمانی : کارشناس بودجه

مدرک تحصیلی :لیسانس حسابداری

پست الکترونیک:

کنترل مانده اعتبار درآمد  درمانی برای هر واحد پس از مراجعه جهت تایید درخواست وجه
 جمع آوري ،تهيه وتنظيم آمارواطلاعات مورد نيازموافقتنامه ها وبودجه تفضيلي
  محاسبه کسورات واحدها هر 3 ماه یکبار و انطباق با کسورات سازمانهای بیمه گربخش درمان
  پیگیری مسائل و مشکلات واحدها با بیمه ها و انعکاس آنها به سازمانهای بیمه گر برای حل موضوعات پیش آمده
  تهیه و تنظیم انواع گزارشات درآمدهای مورد نیاز مقامات دانشگاه،وزارتخانه و سایر نهادهای نظارتی

 پیگیری وصولی ردیفها و نامه تقسیم ردیفها توسط معاونت درمان

دریافت اطلاعات از واحدها وبارگذاری مستندات برنامه عملیاتی حوزه معاونت توسعه وارائه گزارشات مربوطه

 ورود به سامانه سجاد وتهیه گزارشات درآمدی واحدهای تابعه وارائه به مسئولین دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات مدیریتی