۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

 

 

نام و نام خانوادگی :مریم ماریکی مهنی 

 

 

عنوان پست سازمانی :مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی- مدیریت مالی

پست الکترونیک:m.marikimehni@gmail.com

 

 انجام مطالعات لازم در زمینه طرحهایی در رابطه با روشهای نوین سازماندهی و مدیریت واحدهای تابعه به منظور همسویی با اهداف نهایی دانشگاه
مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه ها با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده خدمات ارائه شده
مطالعه و بررسی روشهای بهبود بازده نیروها و منابع موجود با توجه به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده منابع انسانی و ... و پیشنهاد راهکارهای عملیاتی درخصوص اصلاح آن                                                                                                                                                   

تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاستها و ضوابط بودجه کل کشور و پیشنهادات واحدهای تابعه و نیازهای پیش بینی شده آتی
ابلاغ بودجه مصوب در قالب تخصیصهای سه ماهه به هر یک از واحدهای تابعه
 
نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنماییهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
تهیه و تنظیم و مبادله موافقتنامه های جاری ، طرح تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) وزارت متبوع
 مطالعه و بررسی آئین نامه ها و اساسنامه ها و برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی دولت و تهیه گزارشهای مربوط
 پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها ، طرحها و برنامه ها
 تهیه نمودارها و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها در راستای اهداف دانشگاه
مطالعه و بررسی اهداف چشم انداز دانشگاه در قالب برنامه های استراتژیک تهیه شده                                                                                                                                                                                                                                  بررسی و ارائه راهکارهای مناسب