۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

 جناب آقای حسن فرخی 

کارشناس پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

رییس  نظام پرستاری علوم پزشکی جیرفت 

شماره تماس: 43264513-034
شماره نمابر: 43264529-034