۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

مسئول واحد سرکار خانم معصومه گیلانی 

-   برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشگاه.

-        بررسی وضع موجود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای زنان و زایمان مراکز درمانی تحت پوشش.

-        مطالعه و جمع آوری اطلاعات از تحقیقات جدید مامائی و ترجمه متون مرتبط بر تهیه مواد آموزشی مرتبط با مامائی.

-        بررسی نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره ها و نظارت بر اجرای آنها از جمله تشکیل کارگاه.

-        نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط معاونت سلامت در رابطه با امور مامائی دستورالعمل های مربوطه .

-        پیگیری برنامه ها و طرحهای ارائه شده از طرف اداره مامائی ، نظارت به تنظیم گزارشات و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع.

-        همکاری و ارتباط وهماهنگی با سایر مراکز مرتبط با امور مامایی (بخشهای بهداشت /آموزشی/پژوهشی/نظام پزشکی و...) و اخذ نظرمشورتی از مسئولین مربوطه.

-        ایجاد ارتباط و هماهنگی با دانشکده های پرستاری و مامائی مراکز تابعه و سایر مراکز مربوط با رشته مامائی

-        پیگیری مادران باردار پرخطر در مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آن ها

-        اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ مادر باردار، اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ پری ناتال

-        ترویج زایمان طبیعی و کاهش سزارین، استخراج و بررسی آمار سزارین مراکز درمانی در راستاي اجراي برنامه هاي تحول نظام سلامت

-        همکاری با اداره مامایی، اداره سلامت مادران و اداره سلامت نوزادان وزارت متبوع جهت اجرای برنامه های کشوری و منطقه ای مراکز تحت پوشش .

 

034-43264507:تلفن تماس