۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 رئیس اداره جناب آقای مهندس اسفندیاری

شرح وظایف اداره تجهیزات:

1- نياز سنجي

۲- خريد

۳- خدمات پس از فروش

۴- كاليبراسيون

۵- نظارت و ارزشيابي تجهيزات مستقر در مراكز درماني

۶- ابلاغ و اجراي سياستهاي كلي اداره تجهيزات پزشكي وزارت متبوع

۷- آموزش هاي ضمن خدمت با موضوع تجهيزات

۸- نظارت و ارزشيابي فروشگاهها و عرضه كنندگان تجهيزات پزشكي

۹- نظارت بر عملكرد شركتهاي توليد تجهيزات پزشكي

 

034-43264506:تلفن تماس