۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

مسئول اداره جناب آقای باقر رستمی

شرح وظایــف واحـــد:
-نظارت و پایش مراکز درمان سوء مصرف مواد دولتی و خصوصی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
-تعامل ، همکاری و شرکت در جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمیته های مربوطه در استان تهران و شهرستان تهران
-برنامه ریزی عملیاتی در خصوص ارائه خدمات بهتر به مددجویان
-برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینار ، آموزش توجیهی
-تشکیل جلسات  کمیته نظارتی موضوع ماده آئین نامه مراکزدرمان سوء مصرف مواد 31 جهت رسیدگی به تخلفات مراکز درمان سوء مصرف مواد
-انجام نظارت مستمر بر مراکز درمان اعتیاد بصورت نظارت های سازمان یافته و موردی
-هماهنگی با کارشناسان نظارت بر درمان شبکه های بهداشتی درمانی به منظور نظارت بر مراکز خصوصی درمان سوء مصرف مواد
-تشکیل پرونده جهت مراکز و واحدهای درمان سوء مصرف مواد
-آنالیز آمارهای ماهیانه و سه ماهه مراکز درمان سوء مصرف مواد
-ابلاغ آئین نامه ها و پروتکل های درمانی به مراکز مربوطه
-ارائه پیشنهادات در راستای ارتقاء کمی و کیفی خدمات واحد به معاونت درمان
-به روز رسانی فرم بازدید ازمراکز درمان سوء مصرف مواد بر اساس آئین نامه های جدید

 

034-43264506:تلفن تماس