۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

 مسئول واحد جناب آقای مازیار احمدنیا

شرح وظایف:

· روابط عمومِی هر دستگاه زِیر نظر مستقِیم بالاترِین مقام آن دستگاه اداره مِی شود .

· مسئول روابط عمومِی ، حداقل مشاور رئِیس دستگاه بوده و حكم او مستقِیماً توسط رئِیس دستگاه صادر مِی شود .

· مسوول روابط عمومِی در شوراِی برنامه رِیزِی ِیا بالاترِین شوراِی تصمِیم گِیرندة ِی دستگاه شركت مِی نماِید و لازم است تمامِی اطلاعات مورد نِیاز در اختِیار اِیشان قرار گِیرد.

· سازمان امورادارِی و استخدامِی كشور موظف است با هماهنگِی وزارتخانه ها ودستگاه هاِی اجراِیِی در جهت تحقق مصوبات اِین آئِین نامه ، تشكِیلات مناسب روابط عمومِی را تنظِیم و تصوِیب نماِید .

1- ارتباط با رسانه ها :

عمده فعاليت :

· ارسال خبر، گزارش خبري (با تصوير و يا بدون تصوير) ‏

·  برگزاري مصاحبه با رؤساي ادارات و كارشناسان

· جوابگويي به رسانه ها درمواردي كه سوالي مطرح نموده اند ‏

· برگزاري توربازديد اصحاب رسانه از فعاليت ها وپروژه هاي شاخص

· برگزاري جلسات و نشست هاي كاري با اصحاب رسانه ‏

· تهيه بريده جرايد و بولتن خبري در سطح استان

· تهيه آرشيو فيلم و صدا از اخبار منعكس شده ازصداوسيما

·تهيه گزارش عملكرد از فعاليتهاي بخش ارتباط با رسانه بصورت سه ماهه درقالب ‏گزارش كارفصلي ‏(نظام نامه اطلاع يابي واطلاع رساني توسط مديريت روابط عمومي)‏

2- ارتباطات مردمي

عمده فعاليت :

· تهيه و تنظيم تقويم ملاقات مردمي مدير سازمان ، ديدارباكاركنان و اعلام به همه ‏رسانه ها ، مردم و همكاران

· تهيه گزارش از روند اجراي اين ملاقات ها بصورت سه ماهه ‏

· ارزيابي اين نشست ها وملاقات ها با ابزار فرمهاي نظرسنجي ‏

· برنامه ريزي براي نشست هاي صميمي همكاران بامدير بصورت بخش بخش در طي ‏هفته (همه همكاران در طي هرسال 2 نشست با مدير داشته باشند .)‏

· حضورمديران درمجامع عمومي(نمازجمعه،اجتماعات ملي ومذهبي و...)‏

3- همايش / مراسم / نمايشگاه

عمده فعاليت :

· تهيه تقويم برگزاري همايش ،مراسم ، نمايشگاه درون سازماني  و برون سازماني ‏

· برنامه ريزي عملياتي برگزاري نمايشگاه ‏

· استفاده از امكانات روزدر همايش ها،مراسم ونمايشگاهها

4- انتشارات

عمده فعاليت :

· داشتن تقويم فعاليت انتشاراتي درسال ‏

· پوشش تمام فعاليتهاي مديريت در حوزه انتشارات درقالب ‏بروشور بنر،استند،سي دي،كاتالوگ، پوسترو... ‏

5- تبليغات محيطي

عمده فعاليت :

· تهيه تقويم آذين بندي ساختمان اداري به مناسبت هاي مختلف ‏

· نظارت بر تزئين فضاي داخلي و بيروني ساختمان هاي اداري

· نصب پوسترهاوبروشورهاوكاتالوگ هاي تبليغاتي درتابلوي اعلانات ‏

· نصب پلاكارد در محلهاي اجتماع مردم مثل نمازجمعه و ...‏ 

6- سمعي و بصري:

عمده فعاليت :

· داشتن آرشيو فني از فعاليت هاي سمعي بصري ‏

· قابل ارائه بودن اين فعاليت در كمترين زمان به مديريت (بصورت الكترونيكي ‏وحجمي)‏

· نصب و پخش تصاوير براي همكاران به مناسبت هاي مختلف و بهره برداري آنها ‏

7- پژوهش و افكار سنجي

عمده فعاليت :

· داشتن تقويم اجرايي طرح نظرسنجي طي يكسال براي فعاليتهاي درون سازماني يابرون سازماني ‏

· داشتن فرم هاي خام نظرسنجي براي موضوعات خاص و يا طراحي فرم جديد با ‏توجه به شرايط و فرهنگ هر شهرستان و دهستان

· انجام حداقل دو پروژه نظرسنجي با هماهنگي مديريت طي سال ‏

8- عضويت در كميته ومجامع عمومي روابط عمومي

عمده فعاليت :

· حضورفعال ومستمردركميته هاي استاني(كميته دهه فجرو...)‏

· ارائه گزارش فعاليت خود در كميته به مديريت سازمان و مديريت روابط عمومي‏ مافوق

· حضور فعال نشست هاي روابط عمومي سازمان ‏ ‏

9- بازديد از پروژه ها / افتتاحيه ها /ملاقات با مسئولين استان

عمده فعاليت :

· حضور مسئول روابط عمومي طي برگزاري اين برنامه ها بصورت فعال ‏

· تهيه خبر و گزارش خبري باتصريح به رسانه هاي گروهي ملي ومحلي

10- هماهنگي براي حضور در مراسم هاي شادي و غم همكاران ‏ ‏ ‏

عمده فعاليت :‏

· داشتن برنامه براي نحوه حضور همكاران و روابط عمومي در مراسم هاي شادي و ‏غم همكاران ‏

· انتشارپيام تبريك يا تسليت از طرف مديروكاركنان

· انعكاس اين برنامه درسطح داخلي سازمان با توجه به فرهنگ قومي و محلي هر ‏منطقه ‏

11- ارتباطات الكترونيكي

1- ارتباطات الكترونيكي (‏ICT ‏ )‏:

عمده فعاليت :

· داشتن اطلاعات كافي و بهره گيري از فن آوريهاي ‏IT

· ايجادارتباط الكترونيكي بصورت مداوم با سازمان ‏

· ايجاد صندوق پستي الكترونيكي فعال اختصاصي روابط عمومي در هربخش

· به روزكردن اخبار بخش درسايت سازمان ‏ ‏

2-پيام كوتاه

عمده فعاليت :

· داشتن ليست تلفن همراه مخاطبان بصورت گروه بندي شده ‏

· تهيه متون پيام كوتاه براي مناسبت ها و برنامه هاي هر بخش بر اساس فرهنگ و ‏شرايط اقليمي هر بخش به تفكيك پيام هر بخش ‏

توجه :‏ ارتباط مستمر با روابط عمومي سازمان وساير روابط عمومي مؤثر‏ ادارات براي استفاده از تجارب ضروري است.‏

 

034-43263383:تلفن تماس