۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

مسئول واحد جناب آقای وجیح الله پژهان

شرح وظایف: 

۱) جمع آوری اطلاعات و آمار متخصصین هیئت علمی، استخدامی و ضریب K و تمام وقت جغرافیائی

۲) بررسی حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص هیئت علمی و استخدامی و ضریب K در مطب و بیمارستانهای غیردانشگاهی استان (هر سه ماه یکبار جهت طرح در هیئت عالی نظارت)
۳)نظارت مستمر اخذ وجه خارج از تعرفه قانونی توسط پزشکان اعم از بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح استان
۴) پایش و نظارت بر عملکرد کارشناس نظارت بر درمان شبکه ها
۵) بازدید مشترک با کارشناسان شبکه
۶) نظارت و کنترل موثر و مستمردفاتر کار مامائی استان در مورد رعایت مقررات و ضوابط و اعلام نقایص و کمبودها و تخلفات آنها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها و پی گیری نواقص تا رفع کامل آنها
۷) بازدید به منظور تائید محل حسب درخواست و استعلام مسولین ذیربط قبل از صدور پروانه 
۸) دریافت کلیه گزارشات ارسالی از بیمارستان ها و شبکه ها جهت تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات لازم در خصوص آن 
۹) تعیین یک کارشناس اداره نظارت بر درمان به عنوان کارشناس ناظر در هر یک از مناطق به منظور برقراری ارتباط هر چه بیشتر با مراکز
۱۰) آموزش به همکاران نظارت بر درمان واحدهای محیطی تحت پوشش
۱۱) مکاتبه با مرکز نظارت و اعتبار بخشی و سازمان نظام پزشکی در خصوص مفقودی مهر و کارت نظام پزشکی ( مامائی)
۱۲)تشکیل مستمر جلسه با کارشناسان نظارت بر درمان شبکه ها به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و ایجاد وحدت رویه
۱۳) ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت متبوع به واحدهای درمانی تحت پوشش
۱۴) ارجاع نامه ها از طرف مسئول مربوطه بنا به تشخیص صلاحدید  
۱۵) بازدید پزشکان مقیم  و بررسی پرونده در ساعات عصر و شب و روزهای تعطیل
۱۶) بررسی برنامه آنکالی و مقیمی مشترک پزشکان
۱۷) بررسی حضور پزشکان فاقد اعتبار پروانه
۱۸) بررسی در خصوص طرح تحول سلامت ماندگاری پزشکان
۱۹) بازدید از مراکز فاقد مجوز که دخالت در امر پزشکی و معرفی به مراجع قانونی تا حصول نتیجه

 

034-43263383:تلفن تماس