۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

 مسئول واحد سرکارخانم مریم سالاری

شرح وظایف دبیرخانه :

 • دریافت دستور وبرنامه کار از سرپرست مربوطه

 • ثبت ونظارت بر موضوعات مکاتبات دریافتی و ارسالی از طریق اتوماسیون اداری

 • بازبینی وکنترل ضمائم نامه های دریافتی و ارسالی

 • ثبت ونظارت وتفکیک وتوزیع نامه های ارجاع شده به اقدام کننده ها وپیگیری آن

 • ثبت ونظارت بر مکاتبات داخلی

 • ثبت و نظارت بر حفظ ونگهداری سوابق مربوط به نامه ها طبق ضوابط ومقررات بشکل الکترونیکی در اتوماسیون و درصورت لزوم بایگانی فیزیکی

 • طبقه بندی وکدگذاری وبایگانی مکاتبات طبق دستورالعمل های مربوطه واحتیاجات دانشکده ( درصورت فیزیکی بودن مکاتبات)

 • اطلاع رسانی از طریق اتوماسیون اداری ،سایت دانشکده وتابلو اعلانات دبیرخانه جهت ذینفعان

 • پست و دریافت مراسلات پستی

 • ثبت مکاتبات و مستندات مربوط به کارکنان وواحدها در دفاتر ارسال و مراسلات وتحویل آن درقبال اخذ رسید

 • ثبت ونظارت مکاتبات وفرمهای داخلی در دفتر اندیکاتور (داخلی)

 • ارسال وپیگیری کلیه مکاتبات خارج از سازمان طی دستور مقامات ذیربط

 • دریافت مکاتبات و سایر امور مربوط  به امور مالی حسب مورد

 • تهیه گزارشهای لازم و سایر امور محوله

 

034-43264529:تلفن تماس