۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

مسئول واحد جناب آقای مسعود شجاع حیدری

1-      دريافت مدارک از متقاضيان پروانه دائم پزشکي و بررسي و تکميل و ارسال آن به همراه نامه معاونت درمان

2-    دريافت مدارک از متقاضيان تأسيس مؤسسات پزشکي و پيرا پزشکي (عينک سازي ، فيزيوتراپي ،سوء مصرف مواد ، مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاري ،آمبولانس خصوصي ، شرکت تعاوني خدمات بهداشتي و درماني ،راديولوژي ، آندوسکوپي، درمانگاه ،بيمارستان ،مرکز جراحي محدود و ارسال به وزارت متبوع

3-   انجام امور مربوط به بهداران تجربي دندان وکمک دندانپزشکان ،پروتز دنداني و کمک دندانسازان تجربي و صدور مجوز اشتغال بکار و تأسيس لابراتوار)

4-     انجام مکاتبات با سازمانهاي بيمه گر

5-     استعلام گواهي عدم سوء پيشينه کيفري ،انتظامي و عدم اعتياد از اداره آگاهي و سازمان نظام پزشکي و درمانگاه

6-     صدور پروانه مسئولين فني مراکز درماني و طرح درکميسيون ماده 20 دانشگاه

7-     مکاتبه با سازمان نظام پزشکي و انجام هماهنگي ها و همكاري هاي لازم

8-    دريافت مدارک متقاضيان مجوز تزريقات پس از بررسي صدور مجوز هاي لازم

9-    تشکيل جلسات کميسيون ماده بيست جهت طرح مسائل مربوط به تغيير آدرس مؤسسات ،تغيير مسئولين فني و افزايش بخش هاي مؤسسات پزشکي

10-    تمديد پروانه هاي حرف وابسته به پيراپزشکي (تزريقات ،پانسمان ،دندانسازان و ...)

11-    استعلام از اداره ساختمان و معاونت بهداشتي جهت بازديد از مؤسسات پزشکي و پيرا پزشکي

12-   ارسال بخشنامه هاي دريافتي از وزارت متبوع به شبکه ها و بيمارستانهاي مربوطه

13- صدور و تمديد مجوز آندوسکوپي

14- مکاتبه با سازمانهاي بيمه گر جهت معرفي مسئولين فني و بستن قرارداد با مسئولين فني

15- مکاتبه با معاونت سلامت و همچنين استعلام و مواردي تقاضاي ارشادات لازم

16-   انجام امور مربوط به تمديد پروانه مؤسسات پزشکي و پيرا پزشکي

17- ورود اطلاعات موسسات در سايت تمديد پروانه ها

18- انجام امور محوله توسط مافوق

19- پيگيري و انجام امور مربوط به 020ISO9001/2

 

034-43264518:تلفن تماس