۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

 مسئول اداره سرکار خانم اسماء امیری میجان 

اهم وظایف و فعالیت ها:

 • برگزاری جلسات آموزشی به منظور توانمند سازی و انتقال دانش و فناوری به واحدهای ستادی و مراکز تابعه؛

 • شرکت در جلسات مرتبط با واحد، تشکیل کارگاه ها و همایش های مرتبط با حوزه اقتصاد درمان؛

 • برگزاری جلسات با کمیته های اقتصاد درمان، دارو  و تجهیزات پزشکی بیمارستان های تحت پوشش؛

 • برگزاری جلسات فصلی شورای هماهنگی بیمه برای تعامل هرچه بیشتر دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران و سازمان های بیمه گر پایه؛

 • شرکت در جلسات مشترک اقتصاد درمان دانشگاه های علوم پزشکی استان تهران؛

 • نظارت بر  اسناد پزشکی بیمارستان در راستای اجرای طرح تحول پزشکی مطابق دستورالعمل سازمان بیمه سلامت؛

 • نظارت بر عملکرد عقد قرارداد بیمه های مکمل در مراکز تابعه؛

 • انجام بازدید از مراکز تابعه و رفع نواقص موجود اسناد بیمارستانی مرتبط با واحد؛

 • پیگیری مشکلات بیمه ای و وصول مطالبات از سازمان های بیمه گر؛​

 • دریافت و ابلاغ به موقع تعرفه ها در مراکز بستری و سرپایی تحت پوشش؛

 • نظارت بر اجرای صحیح کتاب ارزش های نسبی در مراکز درمانی بستری  و سرپایی تابعه؛

 • تحلیل هزینه های بیمارستان  و ارائه راهکار کاهش هزینه ها و افزایش درآمد

 • بررسی علل کسورات در بیمارستان های تابعه و ارائه راهکار جهت کاهش کسور؛

 • نظارت و تحلیل بر ثبت به موقع صحیح اطلاعات در پرتابل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(حوادث ترافیکی، HSE و سجاد)

 • مطالعه و برنامه ریزی جهت بررسی و تحلیل شاخص های اقتصاد در مان؛

 • پیگیری اختصاص اعتبارات و همکاری در توزیع مصدومین ترافیکی

 • بررسی پرونده های مصدومین ترافیکی بیمارستان های غیردولتی؛

 • همکاری در اجرای راهنماهای طبابت بالینی؛

 • همکاری جهت برگزاری جلسات قطب ده کلان کشور

 • همکاری جهت استقرار استحقاق سنجی ، رسیدگی الکترونیک به اسناد و....

 • طراحی چک لیست درزمینه های مرتبط و انجام بازدید در خصوص 10 % تخت بیمه تکمیلی ، کسورات ، منابع ومصارف و...

 • همکاری با وزارت متبوع در زمینه بازدیدهاو ارائه پیشنهادات

 

034-43263383:تلفن تماس