۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 مسئول واحد جناب آقای بهروز افشاری

شرح وظایف اداره امور عمومی:

 1. نظارت بر وضعیت کارگزینی از جمله نظارت بر تهیه گزارش کارکرد ماهیانه پرسنل، مانده مرخصیها و ماموریتها و ...

 2. پی گیری امور رفاهی کارکنان از جمله بیمه تکمیلی و امور آموزش کارکنان

 3. پیگیری مصوبات سفرهای هیئت دولت

 4. پیگیری استقرار ایزو

 5. پیگیری مصوبات جلسات هیئت رئیسه، هیئت امنا، اجلاس روسای دانشگاهها و شورای دانشگاه

 6. پیگیری استقرار ایزو

 7. انجام ارزشیابی سالانه پرسنل

 8. انجام ارزیابی عملکرد با ده محور تحول اداری

 9.  تشکیل جلسات تحول اداری

 10.  نظارت بر امورات دفتر معاونت درمان، امور خدمات، امور نامه رسانی و دبیرخانه

 11. انجام امور مربوط به نظام مشارکت (نظام پیشنهادات) از جمله شرکت در جلسات شورای پذیرش، نظارت بر نحوه اجرای پیشنهادات مصوب حوزه، تشکیل جلسات نظام مشارکت و راهنمایی همکاران در مورد نحوه تکمیل فرمهای نظام پیشنهادات

 12. امور روابط عمومی از جمله ارسال اخبار به نشریه پژواک و مطبوعات و ...، به روز رسانی سایت معاونت درمان، نظارت بر ارسال پیام کوتاه ادارات حوزه از طریق سامانه پیام کوتاه معاونت درمان، جمع آوری آمار عملکرد واحدهای حوزه و پیگیری انجام امور مربوط به تغییرات در اتوماسیون و اینترنت پرسنل

 13. نظارت بر امور نقلیه معاونت درمان، همچنین نظارت بر امور درخواستهای اموال پرسنل و امور انبار و اموال معاونت درمان

 14.  

034-43264518:تلفن تماس