۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

مسئول واحد سرکار خانم مهین مهدوی

شرح وظايف مسئول دفترمعاون درمان 

1- دريافت دستور و برنامه کار از معاون درمان 

2- تهيه ليست درخواست کنندگان و تنظيم ساعات ملاقات آنها با معاون درمان 

3-  برقراري ارتباط تلفنيمعاون درمان   با داخل و خارج و بالعكس

4- آماده کردن پيشينه ها و پرونده هاي مربوط به کميسيونها ، نشستها و کميسيونهايي که در دفتر معاون درمان  تشكيل ميشود

5- آگاه کردن اعضاي شرکت کننده از نشستها و کميسيونهايي که در دفتر معاون درمان تشكيل ميشود

6- راهنمايي ارباب رجوع معاون درمان  و هدايت آنها به واحدهاي مربوطه

7-تعيين وقت براي ارباب رجوع هایی که کارشان در واحد مربوطه انجام نشده

8- تهيه پيش نويس برخي از نامه هاي اداري و متن تلفنگرامها براي معاون درمان برحسب ضرورت

9- ماشين کردن پيش نويسها و گزارشات درصورت نياز

10- تهيه گزارش ازکارهاي انجام شده

11- انجام ديگرکارهاي محوله برابر دستور معاون درمان 

034-43264516:تلفن تماس