۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

 

دیدارسرکار خانم فوزیه بهره مند سرپرست اداره پرستاری با اقای رحمتیان ریئس اداره پرستاری دانشگاه کرمان 

خانم  بهره مند ماحصل دیدار خود را :

بررسی کمبود نیروی کادر پرستاری وجذب پرستار بصورت قراداد 89 روزه

بررسی کاهش ساعت کاری کادر پرستاری از زمان شیوع کرونا

تعیین وتکلیف نیروهای کمک پرستار جهت شروع کارآموزی در بیمارستانها

مدیریت بحران در کرونا

 بررسی نقاهتگاه دانشگاه کرمان برای بیماران کووید 19

بررسی راههای ایجاد انگیزه برای پرستاران از زمان شیوع کووید 19  بیان کردند.