۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند

دیدارآقای دکتر رستمی ابوسعیدی به همراه مدیر درمان آقای حسن فرخی با آقای دکتر هاشمیان معاون و آقای دکتر توحیدی مدیر درمان علوم پزشکی کرمان آقای فرخی ماحصل دیدار خود را:

نوشتن تفاهم نامه بین دو دانشگاه در خصوص همکاری در زمینه پوشش کمبود متخصص بیهوشی در بیمارستان های تابعه جیرفت

همکاری در جذب نیروی فوق تخصص نوزادان 

تبادل نظر در خصوص وضعیت نیروهای پرستار ۸۹روزه

تبادل نظر در خصوص وضعیت پرداختی ها به پزشکان و‌پرسنل

رایزنی در خصوص اجرای پروتکل های بهداشتی در زمینه کنترل بیماری کرونا،بیان کردند.