۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن
 
شرح وظایف معاون درمان:
• نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در مؤسسات درمانی تابعه.
• هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپایي و بستري آنان به گونه اي که
موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.
• برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارائی مؤسسات آموزشی و درمانی تابعه، در ساعات اداري و غيراداري و
پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستري و سرپايي
• برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای خاص فوق تخصصی (پيوند کليه-پيوند قرنيه-پيوند قلب- چهارچوب
ضوابط و دستورالعمل های ستادی مرکزی)
• نظارت بر امور مؤسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستانها و مؤسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش
خصوصی و خیریه
• نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاهها
• رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پاراکلینیکی مؤسسات درماني تابعه
• نظارت بر مطب ها و مؤسسات پزشکی بخش خصوصی
• صدور پروانه تأسیس و مسئول فنی مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی و دولتی و موافقت اصولي
• بررسی و برآورد نیروی متخصص و اقدام جهت جذب پزشکان و پیراپزشکان
• رسیدگی به شکایات
• ساماندهی و یاری به بیماران خاص
• مدیریت درمان وابستگی به مواد
• خریداری و بهینه سازی تجهیزات پزشکي مراکز
• توسعه کمی و کیفی مراکز و واحدهای ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهي تشخيص طبي بخشهاي دولتي وخصوصي در سطح استان
• پیگیری جهت استقرار طرح تحول نطام سلامت و کتاب ارزشیابی نسبي
 
شرح وظایف سازمانی معاونت درمان دانشگاه:

۱. تنظیم برنامه های درمانی مراکز استان و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها ، برنامه ریزي و ارائه طرح براي ارتقاء کيفي و کمي امور درماني در سطح استان اعم از دولتي ، خصوصي ، ... و ... پيگيري مسائل ومشکلات تشخيصي و درماني موجود در استان و بررسي و ارائه راه حل هاي مناسب جهت رفع آنها
۲. تامین و توزیع نیروهای تخصصی پزشکي و پيراپزشکي و هماهنگ با معاونت محترم پشتيباني دانشگاه در نحوه تامين وتوزيع نيروي انساني و منابع مالي در مراکز درماني تابعه
۳. صدور و تمدید پروانه های موسسات پزشکی
۴. نظارت بر تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی در استان ، تامین تجهيزات پزشکي و نظارت بر نحوه استفاده از آنها وهماهنگي کليه امور مرتبط با تجهيزات پزشکي
۵. نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی استان در فواصل زمانی متعدد از طريق ادراات تاعبه و نظارت وکنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي درماني در مراکز بيمارستاني ، درمانگاهها و مراکز خصوصي در سطح استان اعم از خدمات فوق تخصصي ، تخصصي اورژانسهاي بيمارستاني ، پرستاري ، مامائي ، آزمايشگاهها و راديولوژيها و ساير مراكز
۶. تامین پزشک جهت کمیسیونهای پزشکی و انجام تصميم گيريهاي صحيح در شوراي پزشکي
۷. توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگي به تخلفات و شکايات در اين زمينه و هماهنگي تعرفه ها با ساير ادارات بيمه
۸. ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی داورئي مورد نياز و تلاش در جهت اطلاع رساني و آموزش بيماران پيگيري ونظارت و تامين خدمات مربوط به امور بيماران خاص در استان اعم از بيماران دياليزي ، سرطاني ، ديابتي ، هموفيلي ، تالاسمي و پيوندي
۹. ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در اسرع وقت و حداقل عوارض
۱۰. پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های داخلي و اختيارات قانوني وزارت مبتوع و قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران
۱۱. هماهنگی امور پرستاری و مامائی
۱۲. هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپائی و بستري آنان به گونه اي که موجب اختلال و يا کاهش در امر آموزش نگردد.
۱۳. برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارآئی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداري و غير اداري و پيشنهاد و اجراي طرح هاي خاص بمنظور تسريع در درمان بيماران بستري و سرپائي
۱۴. برنامه ریزی توسعه در اجرای طرح های فوق تخصصی (پيوند کليه- پيوندقرينه- پيوند قلب در چارچوب ضوابط و دستورالعمل هاي ستاد مرکزي
۱۵. نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستان ها و موسسات توانبخشی و مرازکز درمانی بخش خصوصی و خيريه
۱۶. نظارت بر ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه ها
۱۷. رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلینیکی و موسسات درماني تابعه

 
واحدها ، نهادهای مرتبط زیر مجموعه :
کلیه بیمارستانهای دانشگاهی ( دولتی ) خصوصي ـ تامين اجتماعي ـ ارتش

شبکه بهداشت و درمان ( واحد درمان )
مراکز درمان دولتی ـ خصوصی

معرفی عمده ترین دستگاههای اجرائی که با آنها تبادل آمار و اطلاعات انجام می شود :
سازمان نظام پزشکی
سازمان بهزیستی
سازمان انتقال خون
سازمان تعریزیات حکومتی
کلیه سازمانهای بیمه اعم از ( خدمات درمانی ـ تامین اجتماعي ـ نيروهاي مسلح ـ کميته امداد و ... )
سازمان نیروی انتظامی
سازمان هلال احمر
سازمان آموزش و پرورش
معاونت برنامه ریزی استانداری
استانداری
سازمان پزشکی قانونی
سازمان ثبت احوال
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
معاونت های دانشگاه ( بهداشت ـ پژوهشی ـ آموزشی و ... )
بنیاد امور بیماریهای خاص کشور و استان
انجمن تالاسمی ایران
نیروی مقاومت
بانکها ( ملت ـ ملی ـ صادرات ـ تجارت ـ سپه و ... )
بیمه ( دانا ـ ایران ـ آسیا و ... )
نظام پرستاری