۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

شرح وظایف مدیر درمان

 • تنظیم برنامه های درمانی مراکز استان و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح استان اعم از دولتی، خصوصی
 • پیگیری مسائل ومشکلات تشخیصی و درمانی موجود در استان و بررسی و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها
 • تامین و توزیع نیروهای تخصصی پزشکی و پیراپزشکی
 • هماهنگی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در نحوه تامین وتوزیع نیروی انسانی و منابع مالی در مراکز درمانی تابعه
 • صدور و تمدید پروانه های موسسات پزشکی
 • نظارت و ارزشیابی مستمر از کلیه مراکز درمانی استان در فواصل زمانی متعدد از طریق ادارات تابعه
 • نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در مراکز بیمارستانی، درمانگاهها و مراکز خصوصی در سطح استان
 • تامین پزشک جهت کمیسیونهای پزشکی و انجام تصمیم گیریهای صحیح در شورای پزشکی
 • توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات در این زمینه و هماهنگی تعرفه ها با سایر ادارات بیمه  
 • ایجاد دسترسی کلیه بیماران خاص به خدمات درمانی داروئی مورد نیاز
 • تلاش در جهت اطلاع رسانی و آموزش بیماران
 • پیگیری ونظارت و تامین خدمات مربوط به امور بیماران خاص در استان اعم از بیماران دیالیزی، سرطانی، دیابتی، هموفیلی، تالاسمی و پیوندی
 • ارائه خدمات فوریتهای پزشکی در اسرع وقت و حداقل عوارض
 • پاسداری از بهداشت و سلامت جامعه از طریق برخورد با متخلفان برابر قوانین و آئین نامه های داخلی و اختیارات قانونی وزارت مبتوع و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران  
 • هماهنگی امور پرستاری و مامائی
 • هماهنگی با معاونت آموزشی و بهداشتی در مورد نوع برخورد با بیماران سرپائی و بستری آنان به گونه ای که موجب اختلال و یا کاهش در امر آموزش نگردد.
 • برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارآئی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری
 • پیشنهاد و اجرای طرح های خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سرپائی
 • برنامه ریزی توسعه در اجرای طرح های فوق تخصصی (پیوند کلیه - پیوندقرنیه - پیوند قلب و... در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ستاد مرکزی)
 • نظارت بر امور موسسات درمانی تابعه دانشگاه اعم از بیمارستان ها و موسسات توانبخشی و مراکز درمانی بخش خصوصی و خیریه
 • نظارت بر ارزشیابی ضوابط استاندارد و بخشها و درمانگاه ها 
 • رسیدگی و نظارت بر امور خدمات پارا کلینیکی و موسسات درمانی تابعه