۱۳۹۹ سه شنبه ۷ بهمن

رئیس اداره آقای دکتر ابوالقاسم امیرمحمودی 

 

سرکار خانم سعیده محمودی : کارشناس نظارت بر درمان - پزشکان متخصص

۱) جمع آوری اطلاعات و آمار متخصصین هیئت علمی، استخدامی و ضریب K و تمام وقت جغرافیائی

۲) بررسی حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص هیئت علمی و استخدامی و ضریب K در مطب و بیمارستانهای غیردانشگاهی استان (هر سه ماه یکبار جهت طرح در هیئت عالی نظارت)
۳)نظارت مستمر اخذ وجه خارج از تعرفه قانونی توسط پزشکان اعم از بیمارستانهای دولتی و خصوصی در سطح استان
۴) پایش و نظارت بر عملکرد کارشناس نظارت بر درمان شبکه ها
۵) بازدید مشترک با کارشناسان شبکه
۶) نظارت و کنترل موثر و مستمردفاتر کار مامائی استان در مورد رعایت مقررات و ضوابط و اعلام نقایص و کمبودها و تخلفات آنها و تعیین مهلت معین به منظور رفع نقص آنها و پی گیری نواقص تا رفع کامل آنها
۷) بازدید به منظور تائید محل حسب درخواست و استعلام مسولین ذیربط قبل از صدور پروانه 
۸) دریافت کلیه گزارشات ارسالی از بیمارستان ها و شبکه ها جهت تجزیه و تحلیل و انجام اقدامات لازم در خصوص آن 
۹) تعیین یک کارشناس اداره نظارت بر درمان به عنوان کارشناس ناظر در هر یک از مناطق به منظور برقراری ارتباط هر چه بیشتر با مراکز
۱۰) آموزش به همکاران نظارت بر درمان واحدهای محیطی تحت پوشش
۱۱) مکاتبه با مرکز نظارت و اعتبار بخشی و سازمان نظام پزشکی در خصوص مفقودی مهر و کارت نظام پزشکی ( مامائی)
۱۲)تشکیل مستمر جلسه با کارشناسان نظارت بر درمان شبکه ها به منظور تبادل نظر و برنامه ریزی برای رفع مشکلات و ایجاد وحدت رویه
۱۳) ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی وزارت متبوع به واحدهای درمانی تحت پوشش
۱۴) ارجاع نامه ها از طرف مسئول مربوطه بنا به تشخیص صلاحدید  
۱۵) بازدید پزشکان مقیم  و بررسی پرونده در ساعات عصر و شب و روزهای تعطیل
۱۶) بررسی برنامه آنکالی و مقیمی مشترک پزشکان
۱۷) بررسی حضور پزشکان فاقد اعتبار پروانه
۱۸) بررسی در خصوص طرح تحول سلامت ماندگاری پزشکان
۱۹) بازدید از مراکز فاقد مجوز که دخالت در امر پزشکی و معرفی به مراجع قانونی تا حصول نتیجه

 

   سرکار خانم نادیا دلفاردی :کارشناس نظارت بر درمان - امور تصویربرداری
۱-جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تصویربرداری وارسال به موقع به مسئول آمارومدارک پزشکی استان
۲-نظارت مستمر بر عملکرد پزشکان ،پیراپزشکان ومراکزپرتوپزشکی وبیمارستانها ی کل استان اعم ازخصوصی ودولتی
۳-تهیه فرمهاوچک لیست های مربوط به بازدید ازمراکزبه تفکیک نوع خدمت
۴-بررسی گزارشهای بازدید،رسیدگی به اشکالات ونواقص موجود درمراکز وبازدیدمجددتارفع نواقص وپیگیریهای لازم تاحصول نتیجه مطلوب
۵-بررسی شکایات مراجعین ازمراکز پرتوپزشکی
۶-شرکت درکارگاههای آموزشی وجلسات برگزارشده درحوزه معاونت درمان وسایر
۷-اخذ درخواست از نیروهای طرحی وجذب وتعیین محل خدمت ورسیدگی به امور پرسنل طرحی
۸-بررسی وتعیین نیازمراکز مربوطه به پرسنل پرتوکار وتامین نیازهای مذکور ازقبیل انتقال وجابجایی وتعیین محل خدمت پرسنل پرتوکار باتوجه به نیازهای مراکز تابعه ویاموارددرخواستی
۹-اخذآخرین اطلاعات درخصوص تعدادپرسنل فنی شاغل دربخش ها-تجهیزات ودستگاههای موجود-تعدادگرافیهای انجام شده-تعدادبیماران-تعدادکلیشه های مصرفی
۱۰-ارائه راهنمایی ومشاوره به مراجعین درخصوص استانداردها وآیین نامه های نظارتی
۱۱-اعلام آخرین بخشنامه ها وآیین نامه های وزارت متبوع به مراکز تحت پوشش
۱۲-مکاتبه با سازمان نظام پزشکی-اداره نظارت واعتباربخشی وزارت متبوع-اداره سلامت محیط وکار-سازمان انرژی اتمی
۱۳-اقدامات لازم جهت اخذ مجوز نصب دستگاههای کارباپرتو ومجوز کاربا اشعه کلیه موسسات خصوصی ودولتی وبخشهای موجوددربیمارستان های کل استان طی مراحل قانونی
۱۴-مکاتبه با معاونت بهداشتی درخصوص تایید نقشه وفضا همچنین دزیمتری بخشهای کارباپرتو واخذکدرهگیری جهت صدوریاتمدیدمجوزکاربااشعه مراکزکارباپرتو
۱۵-تاییدمکان مراکز کارباپرتوهمراه باواحدصدورپروانه ها درمراحل اولیه جهت اخذ موافقت اصولی
۱۶-بازدید از دفاترکار شنوایی سنجی-کاردرمانی-گفتاردرمانی –تغذیه درپاسخ استعلام سازمان نظام پزشکی جهت اخذویاتمدیدمجوز فعالیت
۱۷-اعتباربخشی واحدهای مربوطه
۱۸- آموزش به همکاران نظارت بر درمان واحدهای محیطی تحت پوشش
۱۹- مکاتبه با دانشگاههای علوم پزشکی سراسرکشور و سازمان نظام پزشکی در خصوص مفقودی مهر و کارت نظام پزشکی(متخصصین رادیولوژی وکارشناسان تغذیه-کاردرمانی-گفتاردرمانی-شنوایی سنجی)
۲۰-برگزاری کمیسیون ماده ۲۰قانون حفاظت دربرابر پرتوجهت تاییدگروه پرتوکاری وتعیین میزان فوق العاده اشعه
۲۱-همکاری وتعامل لازم باسایرواحدهای مجموعه معاونت درمان
۲۲-بازدیدهای مشترک باسایرهمکاران واحدنظارت طبق هماهنگی بامقام مافوق
۲۳ - سایر امور محوله براساس دستور مافوق