۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي

1- تریاژ تلفنی

2-دستورالعمل اجرائی اتوماسیون عملیاتی اورژانس 115

3-درسنامه جامع فوریت‌های پزشکی

4-دستورالعمل کنترل عفونت

5-پروتکل‌های آفلاین

6-دستورالعمل مديريت  درمان سکته حاد مغزی در اورژانس پيش بيمارستانی(کد 724 سما)

7-سکته مغزی

8-سندرم‌های حاد کرونر

9-احیای قلبی-ریوی آسیستول

10-مراقبتهای فوری پس از ایست قلبی-تنفسی

11-تاکی کاردی بطنی بدون نبض و فیبریلاسیون بطنی(VF-VT)

12-ایست تنفسی

13-برادی کاردی(ضربان قلب پایین تر از 50 ضربه در دقیقه)

14-تاکی کاردی

15-پروتکل برادی کاردی

16-  پروتکل احیای پایه قلبی 2015

17-اقدامات احیا در فرد حامله 2015 

18- (اقدامات حمایتی فوری پس از احیای قلبی- ریوی مؤفق)

19- پروتکل تاکی کاردی بزرگسالان2015

20-  اقدامات پیش بیمارستانی در بیماران ترومائی (P H T M)

21- ﺗﺮﯾﺎژاﺳﺘﺎرت(START Triage)

22-غرق شدگی

23-آنفولانزا 

24-فلوچارت نیدل استیک

25-آموزش نسخه موبایل آسایار

26-دستورالعمل اجرایی مدیریت درمان سکته حاد قلبی کد 247

27-ﺳﺮوﻳﺲ ونگهداری   SPRINTER 315

28-احیای قلبی-ریوی پایه (BLS)

29-احیای قلبی-ریوی پیشرفته(ALS)

30- اورژانس های زنان و مامایی

31-پروتکل ها و گایدلاینهای  جدید اورژانس پیش بیمارستانی

32-دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺛﺒﺖ   ﻓﺮم اورژاﻧﺲ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

33-شوک آنافیلاکسی

34-سکته حاد مغزی کد سما 724

35-ترومای سر و گردن

36-مصدومین تروما به سیستم عضلانی-اسکلتی

37-ارزیابی اورژانس های تروما

38-    بیحرکت سازی و فیکس ستون فقرات گردنی، ستون فقرات پشتی و اندام ها 

39-مصدومین تروما به شکم و لگن 

40- کلیات تروما 

41-استاندارد تجهیزات  اورژانس 115

42-برنامه عملیاتی تخلیه اضطراری مصدومان و افراد در معرض خطردر ورزشگاه‌ها

43-ﻧﺎﻣﺒﺮﯾﻨﮓ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ وﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث وﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ