۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد

 احتراما با عنایت به راه اندازی سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر(سهمیه 5%شاهد)به ادرس :http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir،شایسته است دستور فرمایید درخواست انتقال دانشجویان در سال تحصیلی 99-98 توسط متقاضیان در سامانه ثبت و باتوجه به موارد و برنامه زمانبندی زیر اقدامات لازم مبذول گردد:

1- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل 

- از تاریخ 1398/06/12 لغایت 1398/06/22 ثبت نام متقاضیان انتقال (جامعه هدف شاهد و ایثارگر)

- از تاریخ 1398/06/23 لغایت 1398/06/27 بررسی وضعیت آموزشی و تحصیلی متقاضیان ثبت نام شده و اظهار نظر دانشگاه مبداء در سامانه 

2- برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جدید الورود

- لازم است نسبت به ثبت نام اولیه دانشجویان و صدور شماره دانشجویی حداکثر تا تاریخ 1398/07/02 اقدام نموده و نسخه پشتیبان اولیه سیستم آموزش به واحد آمار و فناوری اطلاعات معاونت آموزشی وزارت متبوع ارائه گردد. بدیهی است درخواست انتقال دانشجویان جدیدالورد در صورت ارسال نسخه پشتیبان دانشگاه در اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

- دانشجویان جدیدالورد متقاضی انتقال لازم است پس از ثبت نام و دریافت شماره دانشجویی حداکثر تا تاریخ 1398/07/05 نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر اقدام نمایند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader