۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

برگزاری جسه آنلاین دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت و دانشکده پرستاری سلطان قابوس عمان جهت بررسی زمینه های همکاری مشترک