۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ برگزاری:   12/09/99

ارائه دهنده:         آقای عارفی

عنوان مقاله:       The association between ABO blood group and SARS –COV-2 infection :A meta –analysis              

لیست اسامی اعضای شرکت کننده

 

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ برگزاری:    19/09/99

ارائه دهنده:         آقای برخوری

عنوان مقاله:          Liver Injury in COVID-19 Infection: A Systematic Review   

لیست اسامی اعضای شرکت کننده

 

 

راهنمای نحوه برگزاری ژورنال کلاب