۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

                


نام و نام خانوادگی: مطهره پیله ورزاده

سمت: استادیار دانشکده پرستاری و مامایی

ایمیل: m.pilevarzade@jmu.ac.ir

شرح وظایف