۱۳۹۹ شنبه ۸ آذر

                

 

نام و نام خانوادگی: مطهره پیله ورزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد داخلی و جراحی

سمت: معاون دانشکده

شماره تماس

ایمیل: m.pilevarzade@jmu.ac.ir

 

شرح وظایف