۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد

مشخصات اعضا شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی جیرفت

نام و نام خانوادگی

مرتبه

مدرک تحصیلی

خانم دکتر فوزیه رفعتی

استادیار

PHD- روان پرستاری

خانم مطهره پیله ورزاده

استادیار

کارشناس ارشد – داخلی جراحی

آقای دکتر رضا میرزایی

استادیار

PHD- پرستاری داخلی جراحی

آقای سعادت سالاری

مربی

کارشناس ارشد – داخلی جراحی

اقای امین کیانی

مربی

کارشناس ارشد- سلامت جامعه

خانم سودابه احمدی

مربی

کارشناس ارشد- داخلی جراحی

خانم مهین بلوچی

مربی

کارشناس ارشد- مامایی

خانم شهلا شفیعی

کارشناس آمار

کارشناس ارشد - آمار

خانم نسیبه سالاری

کارشناس پژوهشی

کارشناش ارشد - سلامت جامعه