۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين
 

طرح درس های گروه پرستاری

نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

پرستاری اختلالات مادر و نوزاد 2 

مدرس: خانم مطهره پیله ورزاده 

روانشناسی عمومی 

مدرس :خانم دکترفوزیه رفعتی 

پرستاری بهداشت روان 2

مدرس : دکتر فوزیه رفعتی 

پرستاری سالمند 3( روش کار در اتاق عمل)

مدرس :خانم مطهره پیله ورزاده