۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
 

طرح درس های گروه پرستاری

نیم سال دوم سال تحصیلی99-98

اصول و مهارتهای پرستاری

مدرس: خانم سودابه احمدی

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

مدرس:خانم مطهره پیله ورزاده

پرستاری بیماریهای کودکان 

مدرس :خانم فرشته دانشی

پرستاری نوزاد سالم

مدرس:خانم فرشته دانشی

انگل شناسی

مدرس:خانم زهرا برزین

تشریح

مدرس:خانم مژده پاژخ

روانشناسی فردی و اجتماعی 

مدرس:خانم فوزیه رفعتی 

پرستاری بهداشت روان 

مدرس:خانم فوزیه رفعتی 

 

 

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader