۱۳۹۹ دوشنبه ۶ بهمن
 

طرح درس های گروه پرستاری

نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد

مدرس:خانم مطهره پیله ورزاده

پرستاری بیماریهای کودکان 

مدرس :خانم فرشته دانشی

پرستاری بهداشت روان 

مدرس:خانم فوزیه رفعتی 

پرستاری نوزاد سالم

مدرس:خانم فرشته دانشی

اخلاق حرفه ای

مدرس:خانم فرشته دانشی