۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

طرح درس های گروه مامایی

نیم سال اول سال تحصیلی99-98

فیزیولوژی 1

مدرس: خانم دکترهدایتی مقدم

تاریخ اخلاق و مقررات مامایی 

مدرس :خانم دستیار 

بیماری های زنان و ناباروری 

مدرس :خانم مهنی و خانم بلوچی 

بارداری و زایمان 3

مدرس خانم مهنی

بارداری و زایمان (4)

خانم بلوچی

زبان تخصصی

خانم بلوچی

جنین شناسی

دکتر مژده پاژخ

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

RSS GoogleReader