۱۴۰۰ يکشنبه ۲۲ فروردين

طرح درس های گروه پرستاری

نیمسال دوم  سال تحصیلی 1400-1399

بارداری 2

مدرس : خانم  اعظم امیریان 

بهداشت 3

مدرس :خانم اعظم امیریان 

بارداری زایمان 4

مدرس :خانم مهین بلوچی 

زبان تخصصی

مدرس :خانم مهین بلوچی