۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

نشانی: جیرفت - میدان شاهد - معاونت آموزشی- آموزش دانشکده پرستاری و مامایی 

شماره تماس :

آموزش دانشکده پرستاری و مامایی : 03443316753

 اداره  آموزش کل:03443346714

 انفورماتیک :03443316715

دبیرخانه: 03443316490

شماره فکس:03443316490