۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت

معرفی دفتر توسعه آموزش:

دفتر توسعه آموزش Educational Development Office: EDO)) دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقا و بهبود کیفیت آموزش در دانشکده از اردیبهشت سال 1399 تأسیس شد. فعالیت های این دفتر در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و وزارت بهداشت در جهت بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی و ارزشیابی می باشد