۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت

هدف کلی:

ارتقا و بهبود کیفیت آموزش در دانشکده پرستاری و مامایی

اهداف اختصاصی:

  1. بررسی نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه مهارت های تدریس و تحقیق
  2. توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه
  3. مشارکت در تدوین و بازنگری طرح دوره ها و طرح درس ها در دانشکده
  4. ارایه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
  5. بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیأت علمی و دانشجویان
  6. ترغیب اعضای هیأت علمی در جهت انجام پژوهش در زمینه های آموزشی