۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 

شرح وظایف:

 1. اجرای برنامه های آموزشی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه.(EDC)
 2. ارائه مشاوره به معاونت آموزشی دانشکده برای عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های آموزشی دانشکده.
 3. عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.
 4. همکاری با EDO سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به منظور تبادل تجربیات، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های آنان.
 5. ارائه گزارش عملکرد به EDC دانشگاه و معاونت آموزشی دانشکده.
 6. پایش، ارزشیابی، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در سطح دانشگاه.
 7. توانمند سازی و حمایت از اعضای هیئت علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه با حمایت EDC.
 8. نیاز سنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه گزارش به EDC.
 9. توانمند سازی اعضای هیئت علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده با مشارکت EDC.
 10. نظارت، ارزشیابی و تحلیل آزمون های دانشکده با مشارکت EDC.
 11. اجرای طرح های پژوهش در آموزش بر اساس اولویت های دانشکده و EDC با حمایت EDC.
 12. ایجاد کمیته مشورتی دانشجویی در سطح دانشکده.