۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن
 1. کمیته برنامه ریزی درسی

مسئول کمیته:

     سرکار خانم ندا دستیار

اعضای کمیته:

 • سرکار خانم دکتر فوزیه رفعتی
 • سرکار خانم مطهره پیله ورزاده
 • سرکار خانم مهین بلوچی
 • سرکار خانم سودابه احمدی
 • سرکار خانم ندا دستیار

     شرح وظایف:

 • ارایه مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
 • پیگیری ارائه طرح درس (Lesson Plan) توسط اعضاء هیئت علمی
 • جلب حمایت گروههای آموزشی در زمینه ی تدوین برنامه های دوره های آموزشی (Course Plan)
 • ارایه پیشنهاد و همکاری در زمینه پیاده سازی فعالیت های نوآورانه در حوزه های مختلف برنامه ریزی آموزشی
 • بررسی و پیشنهاد برنامه های جدید و بازنگری برنامه های موجود
 • بررسی فرایندهای آموزشی و پیشنهادات جهت رفع نواقص احتمالی
 • مشارکت در برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرا و تحقق شیوه های نوین آموزشی
 • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش
 1. کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

مسئول کمیته:

     سرکار خانم نسیبه سالاری

اعضای کمیته:

     شرح وظایف:

 • نیازسنجی در خصوص اولویت های توانمندسازی آموزشی در دانشکده و ارایه گزارش های مرتبط
 • اطلاع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره های توانمندسازی آموزشی
 • توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه
 • جلب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات
 • همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
 • توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش
 • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش