۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
  1. کمیته توانمند سازی اعضای هیات علمی

مسئول کمیته:

     سرکار خانم نسیبه سالاری

اعضای کمیته:

     شرح وظایف:

  • نیازسنجی در خصوص اولویت های توانمندسازی آموزشی در دانشکده و ارایه گزارش های مرتبط
  • اطلاع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره های توانمندسازی آموزشی
  • توانمندسازی و حمایت از اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نوآورانه
  • جلب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های مرکز مطالعات
  • همکاری در طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی
  • توسعه توانایی های اساتید در گسترش روشهای بهینه و نوین آموزش
  • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش