۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت

مسئول کمیته:

     سرکار خانم سودابه احمدی

اعضای کمیته:

  • سرکار خانم دکتر فوزیه رفعتی
  • سرکار خانم مطهره پیله ورزاده
  • سرکار خانم فرشته دانشی
  • سرکار خانم سودابه احمدی
  • جناب آقای امین کیانی

شرح وظایف:

  • تشویق اعضای هیئت علمی به انجام تحقیقات آموزشی
  • انجام طرح های پژوهش در آموزش مبتنی بر نیازهای موجود در دانشکده
  • تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
  • اطلاع رسانی در زمینه سایت و ارتباطات آموزشی
  • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش