۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

مسئول کمیته:

     سرکار خانم مهین بلوچی

اعضای کمیته:

 • سرکار خانم دکتر فوزیه رفعتی
 • سرکار خانم مطهره پیله ورزاده
 • سرکار خانم مهین بلوچی
 • جناب آقای امین کیانی
 • سرکار خانم نسیبه سالاری

     شرح وظایف:

 • نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)
 • همکاری با واحد ارزشیابی مرکز مطالعات در بازنگری شاخص های ارزشیابی متناسب با ماهیت فعالیت های آموزشی گروه های مختلف دانشکده
 • اطلاع رسانی به دانشجویان و اعضای هیأت علمی در خصوص فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان در تاریخ های مقرر
 • ارزیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی دانشکده و فراهم نمودن بازخورد جهت اصلاح کاستی ها
 • مشارکت در طراحی و اجرای طرح های ارزشیابی و نیز استقرار سیستم های ارزشیابی منطبق با سیاست ها و برنامه های دانشکده در حوزه های ارزشیابی دوره های آموزشی، ارزشیابی فراگیران و ارزشیابی اعضای هیات علمی
 • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش