۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

 مسئول کمیته:

       سرکار خانم اعظم امیریان

 اعضای کمیته:

 • سرکار خانم دکتر فوزیه رفعتی
 • سرکار خانم مطهره پیله ورزاده
 • سرکار خانم مهین بلوچی
 • سرکار خانم اعظم امیریان
 • از هر ورودی دانشجویان پرستاری و مامایی یک دانشجو به عنوان نماینده(8 دانشجو)

      شرح وظایف:

 • زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
 • انتقال مشکلات، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی دانشکده به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی دانشگاه
 • بستر سازی تعامل و تبادل تجارب و فعایت های دانشجویی در حیطه های آموزش علوم پزشکی
 • ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقا کیفی آموزشی
 • بستر سازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقا برنامه های آموزشی
 • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش