۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت

مسئول کمیته:

      سرکار خانم اعظم امیریان

اعضای کمیته:

  • سرکار خانم دکتر فوزیه رفعتی
  • سرکار خانم مطهره پیله ورزاده
  • سرکار خانم اعظم امیریان
  • سرکار خانم ندا دستیار
  • جناب آقای اسماعیل برخوری

      شرح وظایف:

  • اطلاع رسانی و ترغیب اعضای هیات علمی برای شرکت در دوره های روش های نوين آموزش مجازی
  • جلب مشارکت اعضای هیات علمی دانشکده جهت تدریس برنامه درسی دانشجویان با روش های نوین آموزش مجازی
  • پیگیری و ارزشیابی تدریس برنامه درسی دانشجویان با روش های نوین آموزش مجازی توسط اساتید
  • ارائه گزارش عملکرد پایان هر ترم به دفتر توسعه آموزش