۱۳۹۹ جمعه ۳ بهمن

فرم خام طرح درس

فرم خام طرح دوره

آئین نامه  شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

آئین نامه کمیته مشورتی دانشجویی(SEDO)

آئین نامه استاد مشاور

فرم ارزشیابی مدیر گروه از اساتید