۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

نام و نام خانوادگی:دکتر بهاره کرمانی

مدرک تحصیلی:متخصص چشم 

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر سمانه کوهستانی

مدرک تحصیلی:متخصص چشم 

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر محسن پورشاهرخی

مدرک تحصیلی:متخصص چشم

رتبه علمی:استادیار