۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

مدیر گروه 

نام و نام خانوادگی:دکتر سینا حیدری

مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر شبیر رستمی

مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر حمیدرضا پورطاهری

مدرک تحصیلی:متخصص ارتوپدی

رتبه علمی:استادیار