۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

مدیرگروه

     نام و نام خانوادگی: دکتر حمزه محمدی    

  مدرک تحصیلی: متخصص جراحی   

  رتبه علمی: استادیار  

  

.........................................

نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب الله نیکزاد

مدرک تحصیلی:متخصص جراحی

رتبه علمی: استادیار

 

.............................................................................

نام و نام خانوادگی: دکتر احمدرضا دهقانی

مدرک تحصیلی: متخصص جراحی

رتبه علمی: استادیار