۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند

 

 

نام و نام خانوادگی:دکتر مطهره حسینی

مدرک تحصیلی:متخصص پوست

رتبه علمی:استادیار

 

..............................................................................

نام و نام خانوادگی:دکتر زینب عظیمی

مدرک تحصیلی:متخصص پوست

رتبه علمی:استادیار